چای زعفرانی زنبق

محصولی ممتازجهت صادرات،طعم خاطره ،عطرتازگی

تی بگ  زعفرانی زنبق ازمحبوبترین محصولات شرکت پارس زنبق می باشدکه دارای شهرتی جهانی است کمترمسافرخارجی عرب تبار رامیتوان یافت که این کالارابه عنوان سوغات ایرانی خریداری نکرده باشد.

تی بگ زعفرانی ترکیبی از بهترین نوع چای سیاه C.T.Cبامرغوبترین زعفران قائنات، بسته بندی شده توسط دستگاهای تمام اتوماتیک،بدون دخالت دست.

طعم دلچسب وگوارای چای راباعطر وبوی خوش زعفران دوچندان کرده است تابااین نوشیدنی شادی ولبخند برلبان مشتریان جاری شود.

هربسته حاوی 20 تی بگ هست.